English

PESEL (Polish: Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, Universal Electronic System for Registration of the Population) is the national identification number used in Poland since 1979.

The PESEL number is mandatory for all permanent residents of Poland and for temporary residents living in Poland for over 2 months. Applicants for Polish citizenship must request a PESEL number together with their passport application.

It has the form YYMMDDZZZXQ, where YYMMDD is the date of birth (with century encoded in month field), ZZZ is the personal identification number, X denotes sex (even for females, odd for males) and Q is a control digit, which is used to verify whether given PESEL can be correct or not. If the PESEL is ABCDEF GHIJK, then one can check if it is a possible valid number by computing

A*1 + B*3 + C*7 + D*9 + E*1 + F*3 + G*7 + H*9 + I*1 + J*3 + K*1

The result of this expression should have zero as the final digit. This system works reliably well for catching one-digit mistakes and digit swaps.

Birthdates

The PESEL system has been designed to cover five centuries. To distinguish people born in different centuries, numbers are added to the MM field:

 • for birthdates between 1900 and 1999 - no change to MM field is made (see below)
 • for other birthdates:
  • 1800-1899 - month field is increased by 80
  • 2000-2099 - 20
  • 2100-2199 - 40
  • 2200-2299 - 60

For example, a person born on December 24, 2002 would have a PESEL number starting 023224.

Other identifiers

A similar system of statistical identification numbers exists for businesses, called REGON (from Rejestr Gospodarki Narodowej – Register of the National Economy). Also all taxpayers (both individuals and businesses) have a tax identification number called NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

Individuals in Poland are often asked to provide the number of their official identity document (dowód osobisty) as identification (foreign citizens give their passport number instead). Similarly, businesses and corporations are often required to state the number at which they appear in the register of businesses or similar.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/PESELPolski

PESEL – skrót od nazwy "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności". Jest on prowadzony w Polsce od 1979 przez organy państwa na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)[1] i zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL.

Numer PESEL

Każdy wpis w rejestrze jest określany unikatowym symbolem jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną.

Numer PESEL jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną.

Zbudowany jest z następujących elementów:

 • daty urodzenia
 • liczby porządkowej
 • płci
 • liczby kontrolnej

Przykładowa postać: 440514 0145 8

 • cyfry [1-6] – data urodzenia z określeniem stulecia urodzenia
 • cyfry [7-10] – numer serii z oznaczeniem płci
  • cyfra [10] – płeć
 • cyfra [11] – liczba kontrolna

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno-technicznej. Nadanie numeru PESEL następuje za pośrednictwem urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Data urodzenia

Numeryczny zapis daty urodzenia przedstawiony jest w następującym porządku: dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc i dzień. Dla odróżnienia poszczególnych stuleci przyjęto następującą metodę kodowania:

 • dla osób urodzonych w latach 1900 do 1999 – miesiąc zapisywany jest w sposób naturalny
 • dla osób urodzonych w innych latach niż 1900 – 1999 dodawane są do numeru miesiąca następujące wielkości:
  • dla lat 1800-1899 - 80
  • dla lat 2000-2099 - 20
  • dla lat 2100-2199 - 40
  • dla lat 2200-2299 - 60

Przykładowo osoba urodzona 14 lipca 2002 roku ma następujący zapis w numerze ewidencyjnym: 0 2 2 7 1 4

Płeć

Informacja o płci osoby, której zestaw informacji jest identyfikowany, zawarta jest na 10 (przedostatniej) pozycji numeru PESEL.

 • cyfry 0, 2, 4, 6, 8 – oznaczają płeć żeńską
 • cyfry 1, 3, 5, 7, 9 – oznaczają płeć męską

Liczba kontrolna i sprawdzanie poprawności numeru

Jedenasta cyfra jest cyfrą kontrolną, służącą do wychwytywania przekłamań numeru. Jest ona generowana na podstawie pierwszych dziesięciu cyfr. Aby sprawdzić czy dany PESEL jest prawidłowy należy, zakładając, że litery a-k to kolejne cyfry numeru od lewej, obliczyć wyrażenie

a + 3*b + 7*c + 9*d + e + 3*f + 7*g + 9*h + i + 3*j + k

Jeśli otrzymany wynik nie jest podzielny przez 10, to znaczy, że numer zawiera błąd.

Przykład dla numeru PESEL 44051401358:

1*4 + 3*4 + 7*0 + 9*5 + 1*1 + 3*4 + 7*0 + 9*1 + 1*3 + 3*5 + 8 = 109

Liczba 109 nie jest podzielna przez 10, więc numer zawiera błąd.

Cechy specyficzne algorytmu sprawdzania

Algorytm ma pewną wadę w przydziale wag do poszczególnych elementów, która powoduje, że gdy zamienimy rok z dniem (zamieniając zapis z rr-mm-dd na dd-mm-rr) otrzymamy identyczną sumę kontrolną, jak w numerze z poprawnym zapisem.

W praktyce zdarzają się (a przynajmniej zdarzały i wciąż istnieją) numery PESEL z błędami. Błędy w dacie zwykle były zauważane i poprawiane od razu, lecz zdarzały się też powtórzenia numeru porządkowego, błędy w określeniu płci i błędne cyfry kontrolne, które zostały wychwycone po latach przy okazji wprowadzania PESEL do komputerowych baz danych. W związku z tym nie można zakładać, że wynik sprawdzania jednoznacznie określa istnienie bądź nieistnienie numeru i nie należy stosować algorytmu do generowania liczby kontrolnej na podstawie podanego przez kogoś numeru.

Source: http://pl.wikipedia.org/wiki/PESEL