English

The uniform civil number (Bulgarian: Единен граждански номер; abbreviated: ЕГН, EGN) is a 10-digit unique number assigned to each Bulgarian citizen or resident foreign national. It serves as a national identification number. An EGN is assigned to Bulgarians at birth, or when a birth certificate is issued. The uniform system for civil registration and administrative service of population (Bulgarian: Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението; abbreviated: ЕСГРАОН, ESGRAON) regulates the EGN system.

Structure

The initial six digits correspond to the birth date (YYMMDD). Since there are only two digits reserved for the year, only years between 1900 and 1999 can be encoded directly. Other years get represented as follows:

 • for births before 1 January 1900, 20 is added to the month
 • for births from 31 January 1999 to 31 December 2099, 40 is added to the month

The next three digits designate the birth order number, the third digit being even for males and odd for females.

The tenth digit is a checksum, calculated using the following algorithm:

 1. Each digit is multiplied by its weight (see below)
 2. The products obtained are added
 3. The sum is divided by 11 (use sum % 11, not /, modulus, not division)
 4. If the remainder is less than 10, the remainder is the checksum digit, otherwise the checksum digit is zero
Position12345678910
Weight×2×4×8×5×10×9×7×3×6

The weights are the powers of 2, modulo 11. (See also: Galois field applications)

Information leakage

The last digits of an EGN can reveal with reasonable accuracy the birthplace of a Bulgarian citizen, because of the long-lasting practice of assigning numbered sheets of paper to municipal ESGRAON divisions. Other divisions directly add the birth sequence number to the last 3 digits of their EKNM (a regional identifier) and possibly another 1 depending on the baby's sex. This practice is denied by ESGRAON officers, but is nevertheless used by civil authorities as a rule of thumb for checking the validity of an identity document.

Examples of valid EGN numbers

 • 7523169263 — a male, born on 16 March 1875
 • 8032056031 — a female, born on 5 December 1880
 • 8001010008 — a male, born on 1 January 1980
 • 7501020018 — a female, born on 2 January 1975
 • 7552010005 — a male, born on 1 December 2075
 • 7542011030 — a female, born on 1 February 2075

Misuse

In order to easily cross borders criminals have been known to change EGNs. There were 46 such cases detected in March 2005.

Using the EGN system for identification raised some privacy concerns, though they are officially considered personal information and are protected by law.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_civil_numberБългарски

Единният граждански номер (съкратено ЕГН) представлява 10-цифрено число, което е уникално за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за адмнистративен индентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие - при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).

Структура

Първите шест цифри съответстват на датата на раждане (ГГММДД). Тъй като за годината на раждане са отделени само две цифри, могат да се кодират единствено годините между 1900 и 1999. Останалите години се представят по следния начин:

 • за родените преди 1 януари 1900 г. към месеца се прибавя числото 20,
 • за родените след 31 декември 1999 г. до 31 декември 2099 г. към месеца се прибавя числото 40.

Следващите две цифри (седма и осма) са информация за областта в България, а деветата е четна, ако е момче и нечетна, ако е момиче.

Десетата цифра е контролна и се изчислява по следния алгоритъм:

 1. Всяка цифра се умножава със съответното ѝ тегло (виж таблицата)
 2. Получените произведения се сумират
 3. Сумата се дели на 11
 4. Ако остатъкът от делението е по-малък от 10, тогава той се взема като контролна цифра, иначе – 0
Позиция12345678910
Тегло×2×4×8×5×10×9×7×3×6

Месторождение

Поради съществувалата в продължение на много години практика да се раздават на общинските подразделения на ЕСГРАОН листове от един голям формуляр с предварително номерирани редове, то по последните цифри на ЕГН може с допустима точност да се определи и месторождението на съответния български гражданин. Други отдели на ЕСГРАОН направо сумират поредния номер на раждане с последните 3 цифри от ЕКНМ и прибавят единица в зависимост от пола на детето. Споменатата практика се отрича от служителите на ЕСГРАОН, но въпреки това често се използва от правоохранителните органи за бърза проверка на валидността на документи за самоличност.

Примери за валидни ЕГН

 • 7523169263 — мъж с дата на раждане 16 март 1875 г.
 • 8032056031 — жена от Смолян с дата на раждане 5 декември 1880 г.
 • 8001010008 — мъж от Благоевград с дата на раждане 1 януари 1980 г.
 • 8801100564 — мъж от Бургас с дата на раждане 10 януари 1988 г.
 • 7501020018 — жена от Благоевград с дата на раждане 2 януари 1975 г.
 • 7552010005 — мъж от Благоевград, с дата на раждане 1 декември 2075 г.
 • 7542011030 — жена от Варна с дата на раждане 1 февруари 2075 г.

Злоупотреби

Понякога възможността за промяна на ЕГН се използва от престъпниците с цел безпроблемно преминаване през граница.

Source: http://bg.wikipedia.org/wiki/Единен_граждански_номер